En hjärtefråga för Karolinska

swedeheart_hjarta

Swedehearts resultat gav Karolinska i Solna en delad förstaplats med 10 poäng (av 11 möjliga) och Karolinska i Huddinge hamnar på tredje plats resultatmässigt med 9 poäng. Detta är en förbättring av resultaten från 2016 – då Karolinska i Solna fick 9 poäng och Karolinska i Huddinge 7 poäng.

Swedehearts Kvalitetsindex speglar hela vårdkedjan vid hjärtinfarkt, både det akuta omhändertagandet och det sekundärpreventiva arbetet samt inrapporteringsgrad till registret.

– Det är oerhört glädjande att vi i Huddinge ser dessa mycket förbättrade resultat, och även att vi i Solna, trots avbrott med flytt och diverse tekniska utmaningar lyckats förbättra resultatet All eloge till alla medarbetare som har jobbat hårt och systematiskt med att optimera denna vård, säger Anders Ahlsson, temachef för Hjärta Kärl.

Resultaten från 2017 visar en radikal förbättring, speciellt inom sekundärprevention. Tema Hjärta och Kärl har jobbat hårt med att definiera gemensamma arbetssätt i samarbete med patienterna i de nya flödesborden, samt lagt ett större fokus på de olika mätetalen och riskfaktorerna, så som att blodtryckssänkning fungerar, att patienterna slutar röka, att LDL-kolesterol sjunker och att patienterna överlag lever mer hälsosamt. Temat har även jobbat med en tydlighet i riktlinjer vid utskrivning av patienter för att säkerställa att patienterna har en förståelse för vad de ska tänka på vid hemgång. Medarbetarna har fokuserat på kommunikation och en bra följsamhet till behandling och nya levnadsvanor.

– En annan viktig förändring är att vi har ökat antal uppföljningsbesök bland denna patientkategori. De klart förbättrade resultaten är ett direkt bevis på att arbetet med att fokusera på återbesök och följsamhet har fallit väl ut, säger Linda Mellbin, patientflödeschef Tema Hjärta och Kärl.

– Patienterna uppskattar det ökade antalet återbesök, framför allt att de får komma till sjuksköterskorna, då de har möjlighet att ställa frågor och få svar om behandling och levnadsvanor, säger Linda Mellbin.

Kombinationsvariabeln (rökstopp för rökare, deltagande i fysiskt aktivitetsprogram, ett systoliskt blodtryck lägre än 140 mmHg samt LDL-kolesterol lägre än 1,8 mmol/L) för den sekundärpreventiva vården har förbättrats betydligt för patienterna både i Solna och i Huddinge. 2016 uppnådde 34% av patienterna i Solna målen, och för 2017 är den siffran 43%. I Huddinge 2016 uppnådde 20% av patienterna målen och för 2017 blev resultatet 32%.

Läs mer, länk till Swedehearts kvalitetsindex 2017

Karolinska tredje bästa sjukhuset i landet

Tack vare topplaceringar i den tunga kategorin medicinsk kvalitet samt trycksår knep Karolinska återigen tredjeplatsen när Dagens Medicin i dag publicerade listan över landets bästa universitetssjukhus. Sämre gick det dock i kategorin överbeläggningar.

Karolinska behåller tredjeplatsen från förra året i klassen Bästa Universitetssjukhus, det framgick när Dagens Medicin publicerade sin årliga ranking av sjukhusen i landet i dag.

Inom kategorierna tillgänglighet, medicin och trycksår placerade sig Karolinska i topp tre. Bidragande till tredjeplatsen var också de fina placeringarna i delgrenarna hjärta, cancer, njursvikt, intensivvård och psykiatri. I kategorierna patientenkäter, ekonomi och överbeläggningar hamnade sjukhuset däremot på plats sex och sju, det vill säga i botten. Förstaplatsen togs åter hem av Norrlands universitetssjukhus.

Sjukhusdirektör Melvin Samsom är nöjd över topp-tre-placeringen:

– Förra året höjde vi oss från femte till tredje plats, en placering som vi nu behåller vilket vi är väldigt glada för. Detta trots ett intensivt år med stora förändringar. Det är mycket glädjande att vi i kategorin medicinsk kvalitet tog andraplatsen, tätt efter förstaplacerade Örebro. Även de fina placeringarna i delgrenarna hjärta, cancer, njursvikt, intensivvård och psykiatri är viktiga för oss. Arbetet med att minska överbeläggningarna pågår hela tiden, och vi kommer att intensifiera det arbetet ytterligare, säger Melvin Samsom.

Tidningen Dagens Medicins årliga ranking av landets sjukhus görs i tre klasser, universitetssjukhus, mellanstora och mindre sjukhus. Listan baseras på en databas som upprättats utifrån värden bland annat i SKL:s öppna jämförelser och olika vårdregister såsom Nationella Diabetesregister och Swedehearts kvalitetsindex.

Se topplistan i Dagens Medicin

Rikssjukvård för viss avancerad barn- och ungdomskirurgi

Den statliga Rikssjukvårdsnämnden har beslutat att Stockholms läns landsting ska få ett nationellt uppdrag att utföra vissa former av barn- och ungdomskirurgi.

– Jag är stolt över att Stockholms läns landsting har fått detta förtroende av Rikssjukvårdsnämnden. Karolinska Universitetssjukhuset har den medicinska och vetenskapliga kompetens som krävs för att ge barn från hela landet bästa tänkbara sjukvård och omhändertagande. Vi ser fram emot att förvalta detta uppdrag i nära samarbete med Region Skåne, säger Svante Norgren, Temachef för Tema Barn och Kvinnosjukvård på Karolinska Universitetssjukhuset.

Uppdraget omfattar tre delområden: kirurgi vid medfött diafragmabråck, kirurgi vid medfödda missbildningar av matstrupen och viss kirurgi vid medfödda missbildningar i bäckenbotten, tarm och urinvägar. Beslutet innebär att Karolinska och Skånes Universitetssjukhus blir de två sjukhus som ansvarar för vården av barn från hela landet.

–Rikssjukvårdsuppdraget är en bekräftelse på att det arbete som under lång tid lagts ner på att utveckla och stärka den barnkirurgiska verksamheten gett resultat. Rikssjukvårdnämndens bedömning baseras bland annat på våra goda kliniska resultat men också på den breda och högkvalitativa Forsknings- och utvecklingsverksamheten (FoU). En verksamhet som dessutom av de två externa utredarna rankades högst inom samtliga områden, fortsätter Svante Norgren.

Totalt föds drygt 100 barn årligen med någon av de aktuella diagnoserna. De flesta av patienterna opereras som spädbarn och har stora och komplexa vårdbehov. Barnen följs sedan under uppväxten och i många fall även in i vuxenlivet.

Uppdraget sträcker sig från den 30 juni 2018 till den 30 juni 2024.

Fakta rikssjukvård:

Rikssjukvård är viss högspecialiserad hälso- och sjukvård som koncentreras till ett eller två sjukhus i Sverige för att uppnå högre kvalitet och för att kunna använda resurser bättre.

Barnonkologen vinnare av Guldpillret 2017

Guldpillret

Barnonkologen vid prisutdelningen. Foto Svanberg

Barnonkologen på Karolinska Universitetssjukhuset får Guldpillret 2017 för att ha förbättrat underhållsbehandlingen för barn med blodcancer.

Genom att koppla ihop två digitala tjänster ökar Barnonkologen patientsäkerheten och minskar arbetsbelastningen för personalen. De har tillsammans med Innovationsplatsen tagit fram en funktion som kopplar ihop den nationella e-tjänsten PEP (Patientens egen provtagning) med meddelandefunktionen i Vårdguiden 1177. På Karolinska kan därför familjer till barn med akut lymfatisk leukemi numera själva styra stora delar av vården med hjälp av den nationella e-tjänsten PEP.

Karin_Ilien_Guldpillret2017_v2

– Vi blir ju stolta över att ha bidragit till någonting som får ett sådant fint pris. Det känns roligt att få vara med i ett projekt som kan utveckla vården till det bättre. Det är det som driver mig och som jag vill engagera mig i, berättar Karin Ilien, sjuksköterska på Barnonkologen och en av de som arbetar med projektet.

Läs mer på karolinska.se

Foto: Christan Hofvander

På övning med mobilt intensivvårdsteam

Karolinskas mobila intensivvårdsteam åker den här veckan till Eskilstuna. Tillsammans med intensivvården på Mälarsjukhuset tränar de kommunikation och på besvärliga situationer som kan uppstå när svårt sjuka barn ska transporteras.

Även Karolinskas enhet för medicinsk simulering, CAMST-Barn, har packat resväskan och tar med sig sina simulatorer (medicinskt avancerade ”övningsdockor”) till Eskilstuna.

Under tre dagar tränar de på omhändertagande av svårt sjuka barn och kommunikationen mellan teamen, överflyttning från ett team till ett annat och lyft från säng till bår.

– Alla team lever i sin verklighet. Vi behöver känna varandras verklighet för att kommunikationen ska fungera så bra som möjligt. Bästa sättet att göra det är att träna tillsammans i en situation som är så verklighetstrogen som möjligt, säger Katarina von Schewelov, Funktionsenhetschef Perioperativ medicin och intensivvård barn på Karolinska.

När ett svårt sjukt barn ska transporteras är det mycket praktiskt och medicinskt som inte får glömmas och det är viktigt att ha högt i tak vid en överlämning till transport.

– Vi tycker till exempel att det är viktigt att alla vågar säga till om man upptäcker något allvarligt, oavsett vilken rang man har i teamet, säger Katarina von Schewelov.

20171024_141538CAMST-Barn och Karin Frisell överläkare och barnansvarig på IVA Mälarsjukhuset, har tagit fram olika övningsscenarion där Karolinskas simulatorer fungerar som ganska realistiska barnpatienter.  Övningarna filmas och den egna insatsen utvärderas i samtal mellan deltagarna efteråt.  Även här är det viktigt att ha högt i tak för att deltagarna ska kunna lära sig av sina egna och varandras misstag.

PETS (Pediatric Emergency Transport Service) är en del av verksamheten Perioperativ Medicin och Intensivvård barn. De transporterar sjuka barn och kan ge intensivvård under transporten. Många av dessa barn behöver transporten för att komma till de högspecialiserade resurser som finns på Karolinska.

– Mälarsjukhuset i Eskilstuna är det första sjukhus som vi håller en gemensam simuleringsövning med. Vi hoppas på att kunna genomföra det här med fler sjukhus som skickar intensivvårdskrävande barn till oss med PETS till BIVA, säger Tova Hannegård Hamrin, biträdande överläkare.

Övningen har samordnats av Maryann Flobrant sjuksköterska på Barnintensiven och tillika instruktör CAMST-Barn och Karin Frisell på Mälarsjukhuset.

20171024_131851

Bild simulering: Här övar team med medarbetare från både Mälardalens sjukhus och Karolinska tillsammans och åtgärdar akut en ventilpneumothorax.  Några observerar.

 

Text: Catarina Thepper, Fotona från simuleringsövningen på Mälarsjukhuset är tagna av verksamheten.

Fakta:

PETS (Pediatric Emergency Transport Service) är en del av verksamheten Perioperativ Medicin och Intensivvård barn. PETS utför transporter under intensivvårdsmässiga förhållanden av sjuka barn från 0-18 års ålder. PETS har två separata beredskapslinjer, båda med 30 minuters inställelsetid dygnet runt, året om; Neo-PETS för prematurfödda barn och PETS för barn i åldrarna 0-18 år.

Centrum för avancerad medicinsk simulering och träning (CAMST-Barn) bidrar till bättre patientsäkerhet genom att erbjuda kursverksamhet med både avancerad färdighetsträning och teamträning inom högteknologisk vård. Det finns CAMST-verksamhet för både barn och vuxna.

Minskat blodbehov vid ny lever

Från i snitt åtta blodpåsar per operation, till en. Dessutom både friskare patienter, mindre komplikationer och snabbare hemgång. Det är en utveckling som transplantationsenheten på Karolinska Universitetssjukhuset kan summera tack vare nya rutiner vid levertransplantationer.

Under många år, ända sedan landets första levertransplantationer genomfördes i Huddinge år 1984, har operationer där levern varit inblandad krävt stora blodtransfusioner och långa sjukhusvistelser för patienten. I dag är läget ett annat.

– Patienten kan väckas redan på operationsbordet, sätta sig på sängkanten samma dag, börja stå och till och med börja gå dagen därpå.

Det säger Anna Januszkiewicz, överläkare i anestesi och Funktionsenhetschef för Transplantation, Anestesi vid Karolinska Huddinge. Tillsammans med ett team av narkosläkare, narkossjuksköterskor och kirurger – alla med specialinriktning transplantation, har hon tagit fram ett nytt arbetssätt för levertransplantationer. Det innehåller riktlinjer och rutiner som ger friskare patienter snabbare, som mår bättre genom operationen, och med minskat behov av blodtransfusioner som följd. I snitt har behovet av blodpåsar under levertransplantationer minskat från åtta till en.

I förändringen som teamet har genomfört har forskningsresultat från andra länder använts och sammanfogats med vården på Karolinska Universitetssjukhuset.

Mer om hur teamet jobbar och om levertransplantationer i hela artikeln i kmagasin: Minskat blodbehov vi ny lever

Text och foto: Carin Tellström

Ska rädda fler hjärnceller vid stroke

Ambulans direkt till Karolinska ska rädda fler hjärnceller: Tiden fram till behandling är avgörande för den som fått en stroke. Från och med oktober införs en ny rutin. Länets ambulanser ska, efter samråd med Karolinskas strokejour, köra patienter med allvarlig stroke direkt till Karolinska.

Den första, och länge den enda, behandlingen av stroke var med läkemedel som kan lösa upp blodproppen i hjärnan. Men om proppen sitter i ett större kärl räcker det inte alltid. På Karolinska finns sedan 2005 ytterligare en metod; trombektomi. Då används en tunn slang för att nå fram till kärlet i hjärnan där proppen sitter. Via slangen kan neuroradiologen föra in ett instrument, ett litet nät, som fångar in proppen så att det blir möjligt att dra ut den.

–Ofta dröjer det innan de här patienterna kommer till oss. Praxis har hittills varit att ambulansen ska köra patienter med misstänkt stroke till närmaste sjukhus, säger Christina Sjöstrand, överläkare och patientflödeschef för strokeflödet.

I snitt tar det en och en halv timme innan de patienter som först skickas till andra sjukhus når fram till Karolinska. Tiden fram till dess att vi kan återskapa blodflödet i hjärnan betyder oerhört mycket.

För varje timme som trombektomi kan påskyndas ökar andelen patienter som klarar sig själva i hemmet med 14 procent.

Läs hela artikeln ”Ambulans direkt till Karolinska ska rädda fler hjärnceller” i kmagasin

Text: Catarina Thepper. Foto: Oscar Segerström

Sjukhuspräst från Karolinska försvarar Sverige

Inne i ett fältsjukhus.

faltsjukhus3

Erfarenheterna från ett traumasjukhus har kommit väl till pass för Karolinska Universitetssjukhusets egen sjukhuspräst Mona Westerlund Lindberg som just nu deltar i den nationella försvarsmaktsövningen Aurora 17.

Under snart två veckor har Mona Westerlund Lindberg befunnit sig strax söder om Visby, där ett fältsjukhus bestående av totalt 45 tält har byggts upp. Anledningen är den stora, nationella övningen Aurora 17 i vilken samtliga stridskrafter i landet deltar, med syftet att öka den samlade förmågan att möta ett angrepp mot Sverige.

– Jag är utlånad till övningen från Sjukhuskyrkan på Karolinska och ska fungera som sjukhuspräst och själavårdare på fältsjukhuset, på samma som jag gör hemma. Det innebär att jag ska vara ett stöd för patienter och personal, berättar Mona Westerlund Lindberg som i sin roll tillhör fältsjukhusets stab.

Fältsjukhuset har under tiden Aurora 17 pågått fått en lång rad olika övningsuppgifter att lösa, som att ta emot olika slags och olika mängder skadade, i flera svårighetsgrader.

– De erfarenheter jag har från ett civilt sjukhus har jag god hjälp av här, i synnerhet ett traumasjukhus som Karolinska, fortsätter Mona.

Att bygga upp ett fältsjukhus tar tre dagar, och lika länge att plocka ner. Det 45 tält stora fältsjukhuset rymmer bland annat operationsmöjligheter, kirurgi, röntgen, laboratorium, apotek och till och med tandläkare. Det rymmer även ett eget fältkök med elverk och vattenrening för att förse de 150 personerna i lägret med varm mat och friskt vatten.

Förutom att hon är utbildad själavårdare har hon även en kortare militär utbildning och har deltagit i utlandsstyrkan som pastor i både Bosnien, Afghanistan och Mali. Med andra ord är hon vad vid betydligt längre och tuffare lägervistelser än vad Aurora 17 erbjuder.

– Ja, men det känns väldigt meningsfullt att delta i övningen, den här typen av sjukhus behövs i världen under krissituationer, konstaterar Mona.

Varje kväll under övningen har hon erbjudit en enkel aftonandakt i ett av tälten i lägret:

– Många har valt att komma, så det har varit väldigt trevligt och välbesökt. Vi har en andakt, tänder ljus och tänker på de därhemma.

I lördags hölls ett öppet hus som även det genererade ett stort intresse, lokalt från gotlänningarna:

– Inte minst var intresset stort bland de som jobbar i vården, så det var väldigt positivt, säger Mona Westerlund Lindberg över telefon innan hon återgår till fältsjukhusets sysslor.

Text: Carin Tellström, Foto: Privat/Mona Westerlund Lindberg

Sepsislarm för snabbare behandling av livshotande sjukdom

Sepsislarm

Läkarteamet som har arbetat fram sepsislarmet: Kristoffer Strålin, David Yu, Åsa Parke och Christian Unge.

Varje år drabbas drygt 50 000 personer i Sverige av sepsis, det som förr kallades blodförgiftning. Av dessa dör mellan 15-20 procent, ett förlopp som kan gå på bara några timmar. Ett läkarteam på Karolinska har tagit fram en ny rutin, sepsislarmet, lagom till Världssepsisdagen i dag, för att snabbt upptäcka tecken på sjukdomen, och därmed rädda fler liv.

Antalet sepsisdrabbade i landet är idag nästan lika många som antalet personer som får en cancerdiagnos. Tillståndet är mycket allvarligt och mellan 15-20 procent av de sepsisdrabbade patienterna dör.

– Det är i många fall en botbar åkomma, och då är det viktigt att komma in med åtgärder tidigt, säger Christoffer Strålin, patientflödesansvarig för sepsis, som tillsammans med ett team av läkare från både Tema Infektion och Inflammation samt Funktion Akut har konstruerat en metodik för att snabbt hitta patienter som är i riskzonen.

Metodiken kallas Sepsislarmet, och implementeras idag, passande nog under Världssepsisdagen på akutmottagningarna vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna och Huddinge

– Vår tanke är att genom de rutiner vi har på akutmottagningarna snabbt kunna se vem som har sepsis, fortsätter Christoffer Strålin.

Tecknen på sepsis är att patienten har en infektion som leder till sviktande organfunktioner. Något som alla akutmottagningar i dag har system för att mäta. I sitt arbete har läkarteamet vidareutvecklat ett system som används i Malmö, vid Skånes Universitetssjukhus, för att kunna fånga in så många sepsispatienter som möjligt.

Systemet innebär att om vårdpersonalen får in en patient som har en misstänkt infektion och sviktande organfunktion, enligt särskilda kriterier, så dras Sepsislarmet. Något som sker redan hos sjuksköterskan, när patienten har kommit till triagering. Larmet går då till både infektionsläkare, akutläkare och intensivvårdsläkare som tittar på patienten tillsammans och gör en gemensam bedömning. Därefter sätts den optimala behandlingen in i ett tidigt skede.

Sepsis beror på en infektion som sitter i något organ, exempelvis lunginfektion, urinvägsinfektion eller sårinfektion, och där immunförsvaret överreagerar. I de flesta fall sker en normal utläkning av infektionen. Men patienter med symptom som hög feber och frossa, i kombination med andfåddhet, förvirring eller sluddrigt tal, försämrad urinfunktion eller kräkningar och diarréer, i synnerhet om det sker under kort tid, ligger alltså i riskzonen för sepsis.

Världssepsisdagen uppmärksammar sjukdomen

Vem som helst kan drabbas, och många olika typer av infektioner kan leda till sepsis. Syftet  med Världssepsisdagen är att rikta uppmärksamheten mot sjukdomen, dess symptom och snabba förlopp.

Text och foto: Carin Tellström

Se film: Christoffer Strålin om sepsis

 

Ensamboende patienter med Alzheimer fick annan behandling

Dorotea ReligaHallå där Dorota Religa, docent, överläkare, Geriatriska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset och medlem i Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd för geriatriska sjukdomar.Tre frågor till dig som är senior författare till en nyligen publicerad registerstudie om Alzheimers sjukdom.

Vilka var resultaten?
– Nästan hälften, 46 procent, av alla patienter som fick diagnosen Alzheimers sjukdom bodde ensamma i sina hem. Detta gällde särskilt äldre kvinnor. Ensamboende blev bland annat mer sällan undersökta med hjärnavbildande metoder och lumbalpunktion och fick  oftare antidepressiva, antipsykotika och sedativa läkemedel.

Resultaten korrigerades för skillnader i ålder, kön, samsjuklighet och demenssjukdomens svårighetsgrad. Kan du förklara vad resultaten beror på?
– En trolig förklaring till skillnaderna är att patientens hemmaförhållanden kan påverka läkarens diagnostiska strategi och behandling. Den höga andelen ensamboende är oroande, eftersom demens är en svår sjukdom för patienten att klara av på egen hand. Anledningen till att de ensamboende fick mer psykofarmaka skulle kunna vara antingen att läkarna var mer benägna att förskriva läkemedlen till denna patientgrupp eller att ensamboendet orsakade eller förvärrade depression, psykotiska symtom och sömnproblem.

Vilka åtgärder kan du föreslå för att minska ojämlikheten i patienternas behandling?
– Vi behöver anstränga oss mer för att övervinna de utmaningar som ensamboendet utsätter patienterna för. Medvetenhet som dessa skillnader gör det möjligt att försöka motverka problemen. I Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd för geriatriska sjukdomar arbetar vi också för jämlik läkemedelsbehandling.

Text: Elin Jerremalm, foto: Selma Wolofsky

Texten är tidigare publicerad på www.janusinfo.se

Om studien: I registerstudien ingick 26 000 patienter med Alzheimers sjukdom som fanns med i det landsomfattande kvalitetsregistret, Svenska demensregistret SveDem. Data kopplades ihop med information från läkemedelsregistret och patientregistret.

Studien har fått stöd av Vetenskapsrådet.

Nästa sida »