Vill hitta fler bröstcancer med AI

Nu arbetar kliniker och forskare med att utveckla en metod för att använda Artificiell Intelligens, AI, vid mammografiscreening. Målet med projektet är att datorstöd baserat på AI ska bidra till att göra en första sortering av bilder från screeningen.

Fredrik Strand hoppas att med AI som stöd i mammografiscreeningen hitta fler bröstcancer i ett tidigt skede.

Vad kan AI tillföra mammografiscreeningen?

– Screeningen minskar dödligheten i bröstcancer med cirka 30 procent. Vi vill se om vi med AI som stöd i screeningen kan upptäcka fler bröstcancertumörer i ett tidigare skede. Det ökar möjligheten att fler kan behandlas i tid. Vi vill också se om AI-stödet kan bidra till att bättre arbetsflöde på röntgen, säger Fredrik Strand, radiolog och projektledare för AI som beslutsstöd i mammografiscreening.

Fredrik Strand menar att där man nu är två röntgenläkare som tittar på bilder från screeningen kan det visa sig att analysarbetet i vissa fall skulle kunna göras med AI-stöd och en röntgenläkare. Idag råder brist på radiologer i allmänhet och särskilt på bröstradiologer. Detta kan också frigöra kompetens – specialisterna kan i större i utsträckning fokusera på att följa upp fallen som kräver vidare analys.

Hur kan det då gå till?

– Här handlar det om att radiologen med AI-stödet kan identifiera de undersökningar där risken för att en tumör finns dold är hög. Vi planerar att utvärdera hur en magnetkameraundersökning av kvinnorna med högst risk påverkar möjligheten att upptäcka bröstcancer tidigt. Vi ska även undersöka hur det påverkar antalet kvinnor som återkallas för vävnadsprovtagning samt hur många av dessa som är negativa respektive positiva.

AI-stödet, eller algoritmen kommer i ett första skede att utvärderas på redan existerande data. Inom projektet har man samlat in över en miljon screeningar genomförda på Karolinska mellan 2008-2015. Nu analyseras alla dessa screeningar och kopplas samman med information från cancerregistret. Utvecklingsarbetet omfattar även att täcka in ovanliga bröstcancertyper.

– Det blir mycket bilder på friska, eftersom de flesta som gör screening inte har en tumör, därför är det viktigt att använda cancerregisterdata för att få fram ett omfattande och tillförlitligt bildanalysmaterial. Vi behöver också många exempel på ovanliga bröstcancer. Och för att täcka in fler ovanliga varianter planerar vi att ta in bildanalysmaterial även från andra delar av landet. På det sättet får vi fram ett brett och relevant underlag till utvecklingen av beslutsstödet som ska kunna användas i screeningen.

Kan AI bidra till att snabbare upptäcka bröstcancer?

Det tro vi. Det här är ett spännande projekt och vi ska göra vårt bästa för att bidra till att utveckla mammografiscreeningen och att fler cancrar upptäcks i ett så tidigt skede att de är behandlingsbara så att kvinnan kan bli fri från sjukdomen.

Mammografibaserad screening minskar dödligheten i bröstcancer med cirka 30 procent. Det finns också en ökande medvetenhet om att mammografin inte fungerar lika bra för alla kvinnor, och att man därför skulle behöva komplettera med ytterligare undersökningar för vissa kvinnor. Samtidigt råder det brist på särskilt bröstradiologer. Dessa faktorer är viktiga delar i bakgrunden till projektet.

I samband med mammografiscreening handlar en stor volym av radiologernas arbete om att hitta på bilder som är relativt enkla att analysera.

– Det är här AI som beslutsstöd kommer in. Med hjälp av AI skulle man kunna låta en dator sortera bort de bilder som är uppenbart lättbedömda. Projektet syftar till att frigöra resurser och låta radiologer titta på bilder som är mer svårbedömda. Det kan göra att fler kvinnor kan bli screenade snabbare. Ambitionen är att detta ska bli ett verktyg som kan användas av bröstradiologer, säger Tomas Borgegård, Innovationsplatsen, som varit med i uppstartsfasen av projektet som nu drivs inom bröstradiologiverksamheten.