Digitalt stöd för ny livsstil

Två nya innovationsprojekt utmanar marknaden att hitta nya lösningar på sjukvårdens problem. Karolinska leder jakten på digitala verktyg för färre komplikationer efter operation och mobil monitorering av vitalparametrar.
– Karolinska ska vara ledande i utvecklingen av modern sjukvård och visa vägen för andra, säger David Konrad, funktionschef Perioperativ Medicin och Intensivvård vid Karolinska Universitetssjukhuset.

För första gången någonsin är Karolinska koordinator i ett projekt som finansieras inom EU:s ramprogram för forskning och innovation. Inte nog med det, Live Incite (Lifestyle intervention in the perioperative process through digital service) rankades allra högst av de projektansökningar som får stöd av världens största program för forskning och Innovation, Horizon 2020.

Syftet med projektet är att lösa ett välkänt problem inom vården där både den medicinska och psykologiska vetenskapen hittills gått bet – hur få patienten att ändra livsstil inför operation? Bara omkring 1 procent av patienterna ändrar sina vanor för att minska risken för komplikationer och dödlighet, trots att det minskar risken för dödlighet och komplikationer.

– Vi vet att chansen att det ska gå bra för patienterna blir mycket större om de till exempel slutar röka och går ner i vikt före operationen. Den kunskapen har vi också förmedlat under många år men den får mycket litet genomslag, säger David Konrad, funktionschef Perioperativ Medicin och Intensivvård vid Karolinska Universitetssjukhuset.

– Hur kan vi skapa en dragkraft hos patienterna som är motiverande nog för att de ska ändra och behålla en livsstil som minskar risken för komplikationer? Det problemet vill vi hitta en lösning på genom att utmana marknaden.

Lösningen ska stärka patientmedverkan i vårdkedjan, vilket ligger i linje med det paradigmskifte som pågår inom vårdsektorn, parallellt med de tekniska framstegen. ”Patient empowerment”, e-hälsa och nätverksvård är tunga områden inom Horizon 2020.

– De lösningar som vi är intresserade av ska bemedla och bemyndiga patienter att vara delaktiga och medskapande i vården, säger Martina Ahlberg, projektledare för Live Incite vid Innovationsplatsen på Karolinska Universitetssjukhuset.

Eftersom det inte finns ett färdigt verktyg eller IT-system att köpa som svarar mot behovet kan man använda så kallad förkommersiell upphandling.

– Vi kommer att presentera den här problembilden för marknaden med tillägget att vi måste ha oss möjlighet att förutsäga, mäta och se effekterna av att införa deras lösning. Målet med upphandlingen är antingen en färdig kommersiell produkt som vem som helst kan köpa eller att vi är mycket närmare en färdig produkt som kan lösa våra problem, säger David Konrad.

Karolinska har utvecklat kompetensen att upphandla innovation. Inför upphandlingen av medicinteknisk utrustning till den nya sjukhusbyggnaden i Solna, tillämpades en besläktad process, så kallad konkurrenspräglad dialog. De erfarenheterna tar man nu med sig in i det aktuella projektet.

– Men vi har aldrig tidigare genomfört en förkommersiell upphandling med den kraft som det här EU-uppdraget ger oss, säger Martina Ahlberg.

Den totala budgeten är på 4.2 miljoner euro, varav 90 procent är EU-medel och 10 procent kommer från parterna i konsortiet.

– Vi går ut till marknaden med budskapet att vi betalar en del av utvecklingskostnader för att ta fram konceptuella lösningar, det vill säga en beskrivning av hur tillverkaren tänkt lösa problemställningen, säger Martina Ahlberg.

Därefter väljer konsortiet ut de deltagare och bidrag som man tror har störst potential. I andra omgången får de utvalda bygga prototyper. I sista omgången ska deltagarna kunna visa att de kan serietillverka prototypen och då kommer utvalda lösningar testas i en pilotstudie.

– Den stora utmaningen är skalbarheten. För knä- och höftoperationer finns stark evidens när det gäller sambandet mellan vissa livsstilsfaktorer och komplikationer, som rökning och alkohol när det gäller höft- och knäoperationer, men vi vill också kunna använda lösningen för andra operationer och andra faktorer, som till exempel depression och fysisk aktivitet, säger David Konrad.

Horisont 2020 är inriktat på små och medelstora företag med innovativa affärsidéer, något som Martina Ahlberg är mycket positiv till.

– Vi vill nå en annan typ av aktörer än de stora företag som traditionellt har levererat medicinteknisk utrustning till sjukvården.

Även när det gäller vilka som deltar i Live Incite från Karolinska innebär projektet nytänkande. I gruppen finns både medicinsk och beteendevetenskaplig kompetens, både från klinik och forskning.

– Att angripa sjukvårdens problem tvärprofessionellt är fortfarande ovanligt, men vi rör oss ju i gränslandet mellan medicin och beteendevetenskap, säger David Konrad.

Ett annat projekt med liknande upplägg är Nightingale vars projektansökan till Horizon 2020 kom på andra plats efter Live Incite. David Konrad är den som leder Karolinskas insats. Liksom Live Incite utgår Nightingale från ett tydligt kliniskt problem, menar han.

– Bakgrunden är att man inte mäter fysiologiska parametrar med samma frekvens som tidigare, trots att man vet att blodtryck, andning och puls är ofta kan förutsäga om patienter kommer att drabbas av komplikationer och för tidig död.

Målet med Nightingale är att få fram en lösning på mobil monitorering av vitalparametrar för att kunna minska dödlighet och sjuklighet hos opererade patienter oavsett var de befinner sig. Ambitionen är att tekniken ska finnas när samtliga enheter har flyttat in i den nya sjukhusbyggnaden.

– Vi vill att marknaden ska skapa ett trådlöst, tillförlitligt och säkert monitoreringssystem och det ska fungera även utanför sjukhuset. Då kan fler patienter få åka hem efter operation och om det inträffar något kan vi kontakta dem. För inneliggande patienter kan systemet larma ett mobilt intensivvårdsteam.

Eftersom utvecklingen ser likadan ut i hela världen skulle en sådan innovation kunna göra stor nytta.

– Det finns en röd tråd i vad vi som sjukhus försöker åstadkomma – att driva marknaden mot vad som är nytta för våra patienter – inte vad som finns på hyllan idag. Karolinska ska vara ledande i utvecklingen av modern sjukvård och visa vägen för andra, säger David Konrad.